Załącznik nr 1 do Zarządzenia 1/2021/2022
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Cieniawie
z dnia 23 sierpnia 2021

PROCEDURY ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CIENIAWIE  OD 1 WRZEŚNIA 2021 W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID – 19

Ogólne warunki sanitarne

 1. Przy wejściu głównym umieszczone zostały numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
 2. Przy każdym z wejść do budynku szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk oraz informacja o obowiązkowej dezynfekcji rąk po wejściu do budynku.
 3. Osoby z zewnątrz na terenie szkoły:
 4. ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz, zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy;
 5. w przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego, osoby z zewnątrz są zobowiązane do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, dezynfekcji rąk;
 6. do budynku szkoły mogą wchodzić tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych;
 7. osoby z zewnątrz mogą przebywać tylko na parterze  w części korytarza prowadzącej do sekretariatu; w pozostałych częściach budynku tylko za zgodą dyrektora szkoły.
 8. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 9. Szkoła posiada termometry bezdotykowe.
 10. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane co najmniej raz dziennie.
 11. Zapewnia się pojemnik do wyrzucania zużytych środków ochrony osobistej – maseczki, rękawiczki.
 12. Z sal lekcyjnych usunięte zostały przedmioty, których nie można skutecznie zdezynfekować m.in. dywany, firanki.
 13. Nauczyciele obowiązkowo dbają o wywietrzenie sali lekcyjnej podczas przerwy  międzylekcyjnej.
 14. Wyznacza się gabinet pielęgniarki (sala I piętro) na pomieszczenie,
  w którym można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych. Pomieszczenie to zostało wyposażone 
  w środki ochrony indywidualnej oraz płyn dezynfekujący.

Organizacja zajęć w szkole – informacje dla rodziców i uczniów

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
  W przypadku ucznia ze stwierdzoną alergią należy się skontaktować
  z wychowawcą lub dyrektorem.
 2. Do szkoły uczniowie przychodzą o wyznaczonych godzinach.
KlasaPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:008:008:008:008:00
28:008:008:008:008:00
38:008:008:008:008:00
48:458:458:458:457:50
57:508:457:507:508:45
68:459:407:508:457:50
77:407:407:407:408:45
87:507:507:507:507:50

3. Od 2 września uczniowie wchodzą do szkoły przez 3 wejścia:
Wejście nr 1 – dla przedszkola
Wejście nr 2 – dla klasy”0” – wejście główne do szkoły
Wejście nr 3 – dla klas  I – VIII –  wejście do szkoły od placu zabaw.

4. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. Wychowawcy zobowiązani są do informowania uczniów na bieżąco o zmianach w tym zakresie.
5. Uczniów i pracowników szkoły obowiązują podstawowe zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, ust i nosa.
6. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w trakcie zajęć mogą znajdować się na stoliku ucznia, w tornistrze lub we własnej półce.
7. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 8. Uczniowie nie mogą przynosić do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 9. Wszystkie osoby wchodzące do budynku są zobowiązane do bezwzględnego dezynfekowania rąk.
10. Rodzice mogą wejść do przestrzeni wspólnej szkoły tylko w razie uzasadnionej potrzeby np. w celu dokonania płatności za wyżywienie.  Opłaty za korzystanie ze szkolnych posiłków będą przyjmowane
u Pani intendentki w dniach  od 1 do 10 dnia miesiąca.
11. Zaleca się kontakt między wychowawcami/nauczycielami a rodzicami
z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość np. kontakt telefoniczny, dziennik elektroniczny.
12. Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, rodzice przekazują szkole co najmniej dwa sposoby skutecznego kontaktu (telefony, maile itp.); w razie zmian zobowiązani są do uaktualnienia danych.
13. Jeśli opiekun ucznia musi wejść do przestrzeni wspólnej szkoły to zachowuje zasady:
– 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
– dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
– dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
14. Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust  i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
15. Ogranicza się przebywanie w budynku szkoły osób trzecich do niezbędnego minimum. Woźna monitoruje wejścia osób trzecich do budynku szkoły.
16. Jeśli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję górnych dróg oddechowych np. gorączka, kaszel, należy odizolować ucznia w sali – gabinet pielęgniarki i niezwłocznie powiadomić opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.
17. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest organizacja zajęć pozalekcyjnych, na które będą uczęszczać uczniowie jednej klasy, bądź w małych grupach po uzyskaniu zgody dyrektora.

Organizacja pobytu uczniów w szkole, w tym w przestrzeni wspólnej

klasaNr sali
19    – I piętro
210  – I piętro
311  – I piętro
44 – parter
55 – parter
66 – parter
77 – parter
88 – parter
Przydział sal lekcyjnych do poszczególnych klas
 1. Przed wejściem do szkoły uczniowie obowiązkowo zdezynfekują ręce,
  a jeśli mają przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków
  do dezynfekcji myją ręce w najbliższej toalecie.
 2. Uczniowie stosują osłonę ust i nosa (maseczka lub przyłbica) w przestrzeni wspólnej budynku do czasu zajęcia miejsca w sali lekcyjnej.
 3. Uczniowie po przebraniu obuwia i pozostawienia ubrania wierzchniego w szatni udają się prosto pod salę lekcyjną gdzie czekają na nauczyciela, który prowadzi pierwszą lekcję w danej klasie. Dyżur na korytarzach rozpoczyna się o 7:40.
 4. Każda klasa ma wyznaczoną stałą salę lekcyjną, w której prowadzone są wszystkie zajęcia. Wyjątek stanowią zajęcia z wychowania fizycznego, edukacji informatycznej i informatyki.
 5. Zajęcia informatyki i edukacji informatycznej odbywają się w sali komputerowej. Po każdej lekcji dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.
 6. Przerwy międzylekcyjne dla uczniów organizowane są wg dotychczas obowiązującego harmonogramu  na korytarzach pod opieką nauczycieli dyżurujących w wyznaczonych „strefach” dla danego oddziału  przy salach lekcyjnych. Uczniowie nie przemieszczają się między piętrami.
 7. Zadaniem nauczyciela dyżurującego jest dbanie o to, aby uczniowie przebywali w czasie przerw wyłącznie w swoim gronie, bez kontaktu
  z uczniami z oddziałów przypisanych do innej strefy, aby w miarę możliwości ograniczyć ewentualne rozprzestrzenianie się wirusa.
 8. W razie konieczności przejścia przez strefę przeznaczoną dla innego oddziału (np. w celu udania się do strefy wyznaczonej) uczniowie są obowiązani do zachowania dystansu społecznego  min. 1,5 m od ucznia innej grupy.
 9. Podczas przerw uczniowie zakładają maseczki.
 10. Podczas zajęć wychowania fizycznego należy ograniczać ćwiczenia i gry kontaktowe
   i zastąpić je innymi. Przy odpowiedniej pogodzie zajęcia wychowania fizycznego obowiązkowo obywają się na boisku szkolnym. Użyty sprzęt sportowy i  podłoga w sali gimnastycznej będą myte detergentem lub dezynfekowane każdego dnia.
 11. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 12. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły.

Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej

 1. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej.
 2. Zajęcia świetlicowe dla klas I-VIII po zakończeniu lekcji dla wyżej wymienionych klas odbywają się do godz. 15.15.
 3. Uczeń po przyjściu do świetlicy obowiązkowo myje lub dezynfekuje ręce.
 4. Świetlicę należy wietrzyć minimalnie co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy.
 5. Uczniowie uczestniczący w zajęciach świetlicowych są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa – zachowanie dystansu społecznego.

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

 1. Do biblioteki szkolnej mogą wchodzić tylko uczniowie i pracownicy szkoły.
 2. Podczas pobytu w bibliotece należy przestrzegać przyjętych zasad bezpieczeństwa sanitarnego.
 3. Osoby przebywające w bibliotece zachowują dystans społeczny 1,5 – 2 m, przy czym w pomieszczeniu biblioteki może przebywać jednocześnie 2 uczniów.
 4. Wychowawcy klas ustalają z bibliotekarzem terminy korzystania
  z biblioteki przez uczniów poszczególnych klas.
 5. Książki i inne zbiory biblioteczne podaje uczniom wyłącznie bibliotekarz.
 6. W czasie przerwy w bezpośredniej obsłudze czytelników bibliotekarz wietrzy pomieszczenie, przeciera powierzchnie dotykowe.
 7. Z uwagi na małą powierzchnie biblioteki uczniowie nie korzystają z czytelni.
 8. Po zakończeniu obsługi czytelników – na koniec dnia – pracownicy obsługi sprzątają pomieszczenie i dezynfekują powierzchnie płaskie
  i dotykowe.

Organizacja pracy kuchni i stołówki

 1. Personel kuchenny musi przestrzegać zasad szczególnej ostrożności
  w zakresie zabezpieczenia epidemiologicznego:
 2. ograniczyć kontakty z pracownikami szkoły oraz dziećmi,
 3. zachować odległość stanowisk pracy min. 1,5 m,
 4. stosować środki ochrony osobistej.
 5. Korzystanie z posiłków odbywa się w szkolnej stołówce.
 6. Posiłki wydaje się w różnych godzinach dla ustalonych grup uczniów.
 7. Uczniowie posiłki spożywają przy stoliku z uczniami swojej klasy.
 8. Po każdej grupie uczniów wyznaczony przez dyrekcję pracownik obsługi czyści blaty stolików i poręcze krzeseł.
 9. Naczynia i sztućce  należy myć w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu i wyparzyć.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły

 1.  Do pracy w szkole  mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej pracownik powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony  koronawirusem.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji górnych dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
 4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe oraz stosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 5. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarne.

Postanowienia końcowe

 1. Z powyższą procedurą pracownicy obsługi zostają zapoznani podczas odprawy roboczej.
 2. Nauczyciele zapoznają się z powyższą procedurą podczas zebrania Rady Pedagogicznej.
 3. Procedura zostaje udostępniona rodzicom i uczniom poprzez zamieszczenie na stronie internetowej szkoły.
 4. Wychowawcy zapoznają uczniów z zasadami organizacji szkoły (w tym z obowiązkami uczniów w zakresie higieny) podczas spotkania organizacyjnego 1 września 2021.
 5. Procedura może być modyfikowana.

Załącznik – instrukcje:

1. mycia rąk:

https://www.gov.pl/web/gis/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece

2.  dezynfekcji rąk:

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/

3. prawidłowego zdejmowania maseczki:

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/

4. prawidłowego zdejmowania rękawiczek:

https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/

5. wykaz produktów biobójczych:

http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze

6. Zalecenia w zakresie systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych:

https://www.gov.pl/attachment/f08fa60b-ccd2-4666-b688-616c1f836876

Procedury bezpieczeństwa w szkole