ZARZĄDZENIE NR 8/2021/2022

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cieniawie

z dnia 19 grudnia 2021 r.

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Cieniawie.

   W związku z wejściem w życie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI i NAUKI z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 poz. 2301)

zarządza się, co następuje:

&1.

  1. Od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 09 stycznia 2022 r. uczniowie klas I – VIII przechodzą na tryb nauki zdalnej.
  2. W przypadku ograniczenia funkcjonowania szkoły zgodnie z § 1 ust.1, zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

&2.

  1. Godzina lekcyjna zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela z wykorzystaniem metod technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć trwa nie krócej niż 30 minut.
  • Zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych – w ramach godzin ponadwymiarowych, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.
  • Poszczególne zajęcia są realizowane zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć edukacyjnych.
  • Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, organizuje się nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole).

&3.

  1. Ustala się zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji  tych zajęć:

        1) zajęcia muszą być odnotowane w dzienniku zajęć,
        2) nauczyciel potrafi udokumentować materiały przesłane uczniom,
        3) weryfikacja odbytych zajęć przez administratora na platformie Office 365.

&4.

         Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Agata Brożek

Dyrektor Szkoły

Nauka w systemie zdalnym od 20 grudnia do 9 stycznia.