KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY W SPRAWIE REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W CIENIAWIE NA ROK SZKOLNY 2024 / 2025

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cieniawie informuje:

Rekrutacja do przedszkola w Cieniawie na rok szkolny 2024/25 odbywać będzie się według Uchwały nr XXI/199/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 10 marca 2017r. (przedszkole), Uchwały nr XXI/198/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 10 marca 2017 r. (klasa pierwsza) oraz Zarządzenia nr 14/2024 Wójta Gminy Grybów z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/25 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grybów.

Deklaracje i Wnioski  do pobrania na stronie internetowej szkoły spcieniawa.pl lub w sekretariacie szkoły, należy wypełnić i dostarczyć do sekretariatu w nieprzekraczalnym terminie.

Deklaracje  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego: od 01.02.2024 do 08.02.2024 r.

Wnioski o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: od 16.02.2024 do 01.03.2024 r. godz. 15:00

Wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej (składają rodzice dzieci spoza obwodu szkoły tj. zamieszkałe we wsi Cieniawa): od 16.02.2024 do 01.03.2024r. godz. 15:00

Weryfikacja wniosków przez komisję: od 04.03.2024 do 11.03.2024 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  (lista będzie na drzwiach szkoły): 15.03.2024 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do placówki w formie pisemnego oświadczenia:    18.03.2024 do 02.04.2024 r. godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 04.04.2024 r.

Przypominam rodzice dzieci, które już uczęszczają do przedszkola składają – Deklarację,

Rodzice dzieci, które do przedszkola jeszcze nie uczęszczają składają – Wniosek

Rodzice dzieci, które będą zapisywane do klasy I szkoły podstawowej, a zamieszkują poza obwodem szkoły składają – Wniosek

Rodzice dzieci, które będą zapisywane do klasy pierwszej szkoły podstawowej zamieszkałe w obwodzie szkoły tj. na terenie wsi Cieniawa składają  – Zgłoszenie do klasy I

Dyrektor Agata Brożek

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA I KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ