Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cieniawie przedstawia harmonogram konsultacji, który będzie obowiązywał od 1 czerwca 2020 r. Proszę rodziców uczniów zainteresowanych uczestniczeniem w w/w zajęciach o zapoznanie się z procedurami konsultacji zamieszczonymi na stronie internetowej oraz wypełnienie oświadczenia, którego wzór znajduje się pod procedurami. Wypełniony dokument należy dostarczyć do szkoły.

Od 25 maja br. odbywają się konsultacje dla uczniów klasy VIII natomiast od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla uczniów klas IV -VII.

Zgodnie z wytycznymi MEN podczas konsultacji uczeń będzie miał możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału oraz rozmowy z nauczycielem.

Konsultacje mają również umożliwić uczniom bezpośrednie wyjaśnienie oceny klasyfikacyjnej. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej. Uczeń, który zgłosi się na konsultacje musi posiadać obowiązkowo wypełnione przez rodzica zaświadczenie o stanie zdrowia (wzór zaświadczenia znajduje się na stronie internetowej szkoły).

Ze względu na wymogi sanitarne i konieczność właściwego zorganizowania zajęć, uczniowie zainteresowani udziałem w konsultacjach powinni zgłosić chęć udziału w nich do nauczyciela przedmiotu co najmniej jeden dzień przed konsultacją.

Uczniowie, którzy wyrażą chęć udziału w konsultacjach z danym nauczycielem, zobowiązani są w nich uczestniczyć w ustalonym terminie i w wyznaczonej sali.

Uczniowie są zobowiązani stosować się do obowiązujących zaleceń sanitarnych zarówno na terenie szkoły jak i poza nią.

Konsultacje dla uczniów – harmonogram