DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W CIENIAWIE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO POMOCY NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA ORAZ SPRZĄTACZKI

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cieniawie zaprasza do składania ofert kandydatów do pracy w pełnym wymiarze (pomocy nauczyciela przedszkola w wymiarze – 6h/dziennie oraz sprzątaczki 2h/dziennie).

I. Kandydat/ka przystępujący/ca do naboru winien/na spełniać następujące wymagania:

1. Wykształcenie średnie
2. Dyspozycyjność, punktualność.
3. Właściwa kultura życia codziennego
4. Komunikatywność, odpowiedzialność, uczciwość.
5. Cechy charakteru: pogodna/ny, opanowana/ny, spokojna/ny, wrażliwa/wy.

 II. Wymagane dokumenty:

1. CV kandydata/ki wraz z opisem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej, dane kontaktowe.

2. Oświadczenie kandydata/ki o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

Zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień pomocy pracownika do pracy lekkiej- pomocy nauczyciela

I. Postanowienia ogólne

1. Pomoc nauczyciela współpracuje z dyrektorem oraz pracownikami pedagogicznymi
w wychowaniu dzieci oraz dba o należytą dyscyplinę pracy.
2. Pomoc nauczyciela winny cechować:

a) sumienność i punktualność w wykonywaniu obowiązków służbowych,
b) troska o ład i porządek w przedszkolu,
c) dbałość o należyty stan mienia przedszkolnego,
d) poszanowanie przełożonych,
e) uprzejmość i życzliwość w stosunku do nauczycielek, rodziców i interesantów,
f) właściwa kultura życia codziennego.

3. Bezpośrednim przełożonym pomocy nauczyciela jest dyrektor szkoły.
4. Pomoc nauczyciela obowiązana jest do pełnienia swych obowiązków w czasie i miejscu określonym przez organizację pracy przedszkola.
5. W czasie pracy pomocy nauczyciela nie wolno oddalać się z terenu przedszkola bez zezwolenia dyrektora lub osoby do tego upoważnionej. Wszelkie wyjścia poza teren powinny być odnotowane .
6. Pomoc nauczyciela ściśle współpracuje z nauczycielką oddziału w zakresie opieki nad dziećmi, dbania o utrzymanie ładu, porządku i estetyki w sali zajęć i innych pomieszczeniach przedszkola.
7. Pomoc nauczyciela zobowiązana jest do przestrzegania ustalonego czasu pracy i wykorzystywania go w sposób efektywny.
8. Pomoc nauczyciela ma obowiązek przestrzegać ustalonego porządku i regulaminu pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych, tajemnicy służbowej oraz norm i zasad zawartych w regulaminach oraz zarządzeniach wewnętrznych dyrektora.
9. Wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb przedszkola, zleconych przez dyrektora.

II. Obowiązki ogólne

1. Pomoc nauczyciela jest obowiązana wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.
2. Do podstawowych obowiązków pracowniczych pomocy nauczyciela należy:

a) rzetelne i efektywne wykonywanie pracy,
b) przestrzeganie obowiązujących w przedszkolu regulaminów, instrukcji, procedur i zarządzeń wewnętrznych dyrektora, w tym ustalonego w Regulaminie Pracy,
c) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,
d) przestrzeganie na terenie przedszkola zakazu spożywania alkoholu i używania narkotyków oraz zakazu przychodzenia do pracy i przebywania w miejscu pracy po spożyciu alkoholu lub użyciu narkotyków,
e) stosowanie się do przepisów zakazujących palenie tytoniu,
f) przestrzeganie zasad współżycia społecznego,
g) dbanie o dobro pracodawcy, chronienie jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
h) przestrzeganie tajemnicy służbowej, danych osobowych i informacji niejawnych,
i) czuwanie przy wykonywaniu swoich obowiązków, aby żaden klient przedszkola nie poniósł szkody wskutek nieznajomości prawa i udzielanie niezbędnych informacji,
j) zachowywanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z rodzicami, zwierzchnikami, podwładnymi i współpracownikami.

III. Postanowienia szczegółowe

 A. Zasadnicze obowiązki pomocy nauczyciela obejmują:

1. Spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków zlecane przez nauczycielkę oddziału dzieci 3-4 letnich oraz inne czynności wynikające z rozkładu zajęć dzieci w ciągu dnia, a mianowicie:

a) pomoc nauczycielce w organizowaniu i prowadzeniu pracy opiekuńczo-wychowawczej,
b) spełnianie w stosunku do dzieci czynności obsługowych ( ubieranie, rozbieranie, karmienie, mycie rąk, opieka w czasie wyjścia do toalety).
c) uczestniczenie w wycieczkach i spacerach dzieci,
d) utrzymywanie w ładzie i porządku w salach dydaktycznych, toaletach dla dzieci,
e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków,
f) dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy oraz zabezpieczenie mienia przedszkola.

B. Szczegółowy zakres odpowiedzialności obejmuje:

I. Dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy oraz o zabezpieczenie mienia przedszkola a w szczególności:

1. Czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci:

a) pomoc nauczycielce w ubieraniu i rozbieraniu dzieci w sali i w szatni,
b) pomoc w opiece nad dziećmi podczas spacerów i wycieczek,
c) czuwanie nad wypoczynkiem dzieci,
d) czuwanie nad należytym spożywaniem posiłków przez dzieci,
e) przygotowanie do posiłków, pomoc w czasie spożywania posiłków przez dzieci,
f) opieka nad dziećmi w grupie,
g) pomoc nauczycielce podczas zajęć ,
h) czuwanie nad należytą higieną dzieci,
i) pomoc dzieciom przy czynnościach higienicznych w łazience,
j) pomoc nauczycielce w roztaczaniu opieki nad dzieckiem chorym, do czasu przybycia rodzica,
k) usuwanie wszelkich dostrzeżonych braków i błędów grożących wypadkiem lub mogących przynieść szkodę zdrowiu dzieci . Jeśli usunięcie ich we własnym zakresie jest niemożliwe, zgłaszanie dyrektorowi,
l) otaczanie dziecka opieką od chwili przejęcia dziecka od osoby przyprowadzającej Je do przedszkola,
ł) czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci w szatni i innych pomieszczeniach do niej prowadzących,
m) czuwanie nad zgodnym z przepisami prawa wydawaniem dzieci odchodzących do domu.

2. Dbałość o zabezpieczenie placówki w godzinach pracy:

a) kontrola zamknięcia drzwi wejściowych,
b) otwieranie drzwi interesantom,
c) powiadamianie dyrektora przedszkola lub osób upoważnionych o przybyłych osobach z zewnątrz.

3. Dbałość o zabezpieczenie placówki po zakończeniu pracy:

a) sprawdzenie kurków wodociągowych,
b) wygaszenie świateł w pomieszczeniach przedszkola,
c) zamknięcie drzwi i okien w pomieszczeniach przedszkola.

4. Szczegółowe wytyczne do prac codziennych:

a) po zakończeniu zajęć z dziećmi należy wietrzyć przydzielone pomieszczenia,
b) odkurzać dywany i podłogi,
c) myć podłogi we wskazanych pomieszczeniach,
d) ścierać kurz z szafek (za szafkami) i stolików,
e) myć szafki (za szafkami) i stoliki (dezynfekować),
f) opróżniać kosze na śmieci i dezynfekować,
g) po zakończeniu sprzątania pozamykać okna, sprawdzić krany, pogasić światła, zamknąć sale i przedszkole na klucz,
h) dbać o czystość zabawek oraz zgłaszać ich uszkodzenia,
i) obmiatać pajęczyny we wskazanych pomieszczeniach,
j) wycierać na wilgotno obrazy, tablice, przedmioty wiszące,
k) myć urządzenia sanitarno- higieniczne i podłogi w toaletach,
l) uzupełniać w dozownikach mydło do mycia rąk oraz w pojemnikach papier do wycierania rąk.

W sezonie dłuższych przerw w pracy przedszkola ( ferie i wakacje) umyć okna, drzwi, zabawki, meble w sali, szafki w szatniach, stoliki, odkurzyć i wyczyścić dywany, wyszorować urządzenia higieniczno-sanitarne ( umywalki, toalety, glazurę, brodzik, pojemniki na mydło i ręczniki), umyć szafki, stoły, umyć podłogi.

Wszelkie kserokopie składanych dokumentów muszą być przez kandydata/kę własnoręcznie potwierdzone o ich zgodności z oryginałem i opatrzone datą oraz podpisem.

Z kandydatami/kami wyłonionymi w drodze naboru zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Wyłoniony kandydat/tka zostanie zatrudniony na umowę o pracę na czas określony do 31.08.2022r.

Dokumenty należy składać w sekretariacie SP w Cieniawie do 04. 10 2021 roku do godziny 14.00

Agata Brożek

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cieniawie

Nabór na stanowisko pomocy nauczyciela oraz sprzątaczki